zaterdag 8 december 2007

inleiding

Deze blog is bedoeld voor discussie over onderwerpen betrekking hebbende op de middeleeuwse geschiedenis (ca.600-ca.1500) van Frisia (het gebied langs de Noordzeekust tussen Sincfal (een kreek, nu: het Zwin -nog altijd de grens tussen Belgisch en Zeeuws Vlaanderen- en de Wezer). De bewoners van Frisia vormden wel een volk met een gemeenschappelijke cultuur, maar geen staat. Weliswaar erkenden zij in de periode ca.775-ca.1200, na de verovering door de Franken, de (Oost-) Frankische koning als hun heer, maar diens invloed, uitgeoefend via regionale graven en hun ambtenaren, bleef voornamelijk beperkt tot het bewaken van de interne en externe veiligheid. Als gevolg hiervan bestond er een hoge mate van autonomie zodat de samenleving er in sociaal en economisch opzicht organisch evolueerde. Hierdoor biedt bestudering van de geschiedenis van middeleeuws Frisia een uniek onderzoeksobject op het gebied van culturele evolutie.

This blog is intended for discussions regarding the mediaeval history (c.600-c.1500) of Frisia (the territory alongside the coast of the North Sea between Sincfal (a cove, nowadays Het Zwin) in Dutch Flanders, and the Weser river). The inhabitants of Frisia constituted one nation with a common culture, but not a state. It is true, between c.775 and c.1200 , after being subjected by the Franks, they acknowledged the (East-)Frankish kings as their sovereigns but the royal influence represented by regional counts and their officers was small as it was restricted to internal and external security mainly. As a consequence the degree of autonomy was high, so the society and the economy evolved highly organic. Because of this the study of medieval Frisian history offers a singular topic in the field of cultural evolution.

Geen opmerkingen: